Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.08.2013 20:20 - Резолюция на Европейския парламент - водата е обществено благо
Автор: watchtowerman Категория: Политика   
Прочетен: 2107 Коментари: 0 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

( Удебеляването на части от текста  е по моя преценка ) 

Резолюция на Европейския парламент P6_TA(2006)0087 

27/06/2012                                                                                                          NoA7-0192No/12

Изменение 9

Joгo Ferreira, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Inкs Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides

от името на групата GUE/NGL

Доклад                                                                                     A7-0192/2012

Richard Seeber

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите

2011/2297(INI)

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника) с цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A7-0192/2012

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на законодателството на ЕС относно водите преди приемането на необходимия цялостен подход към предизвикателствата пред Европа в областта на водите

 

Европейският парламент,

А.   като има предвид, че водата е обществено благо на всички и за всички, съществен природен ресурс, незаменим и съществено необходим за живота, и че следва да бъде разглеждана и включена в три измерения: социално, икономическо и екологично;

Б.   като има предвид, че Организацията на обединените нации призна универсалното право на човека на достъп до вода и нейното пречистване (Резолюция на Общото събрание на ООН A/64/L.63/Rev.1);

В.   като има предвид, че много европейски граждани не се ползват от правото на вода като общ ресурс на човечеството[1] поради приватизация на водите и придаването на пазарен характер на водите;

Г.  като има предвид, че приватизацията предизвика неравенства и изключване и често е водила до повишения на цените, прекомерни течове, сривове в услугите, свързани с водата, и безотчетно управление, поради което в редица случаи се наблюдава връщане към публично управление на услугите;

Д. като има предвид, че различните процеси за отдаване на концесия и/или приватизация, свързани със събирането на вода от природни източници, включващи басейни на реки и речни корита, морски рибни ресурси, обществени инфраструктури като пристанища и язовири, обществени услуги за водоснабдяване и пречистване на водите имаха вредни последици за местните общества, пряко - под формата на увеличения на цените на водата (такси, данъци и допълнителни такси) или непряко, засягайки сектори на икономиката като земеделието, рибарството, индустрията, производството на енергия и морския и вътрешноводния транспорт;

Е.    като има предвид, че следва да се отчита пълният жизнен цикъл на консумираните продукти, за да се обхванат всички възможни въздействия върху водния цикъл, включващи действията както в Европа, така и извън нея, като се има предвид износът

 

Ж.   като има предвид, че политиките в областта на водите следва да бъдат свързани с другите политики, с особен акцент върху енергетиката, политиките в областта на селското стопанство и горите, като се отчитат примери като бързорастящи дървета (евкалипти), предназначени за биомаса, които повреждат плодородни селскостопански земи, представляващи воден резервоар, и увреждат екологичното равновесие;

 

Правни инструменти

1.   приветства признаването, от страна на Общото събрание на ООН, на правото на човека на достъп до питейна вода и нейното пречистване; заявява, че е спешно преразглеждането и приспособяването на съответното общностно законодателство, както и мобилизирането на средства с цел постигане на разпоредбите на резолюция A/RES/64/292 на ООН и гарантиране на пълноценното и универсално право на вода в държавите членки; призовава държавите членки да засилят усилията за снабдяване на всички хора с безопасна питейна вода и пречистване, достъпни и на ниски цени;

2.  заявява, че водата е общо благо на човечеството и обществено благо и следователно не трябва да бъде източник на печалба от търговска дейност; счита, че пазарните правила не са приложими за водата, нито за услугите по водоснабдяване;

3.  отбелязва, че Рамковата директива за водите (РДВ) създава рамка за защита на всички водни обекти в ЕС като подземни и повърхностни води, езера, реки и крайбрежни води и има за цел постигане на „добро екологично и химично състояние“ до 2015[2] г.; приветства подобряването на качеството на водите в Европа през последните години; въпреки това отбелязва, че прилагането на РДВ, и по-специално на член 10 от нея, налага съществено подобряване с цел постигане на „добро състояние“ на всички европейски води до 2015 г.;

4.   приветства подобряването на качеството на водоснабдяването и пречистването на  и европейските води и пречистването на отпадъчните води в Европа през последните години и напредъка, постигнат при прилагането на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води; при все това отбелязва, че резултатите и мерките по отношение на равнищата на спазване на безопасност и качество продължават да бъдат недостатъчни, тъй като много граждани на държавите членки, по-специално хората с най-ниски доходи, остават изключени от правото на вода и пречистване на водата; предупреждава, че съществува опасност обедняването и безработицата, произтичащи от строгите мерки за бюджетна дисциплина, да увеличат броя на изключените и призовава държавите членки, при спазване на принципа на субсидиарност, към управление на водите и обществените услуги по водоснабдяване, ориентирано приоритетно към качество и универсалност на водоснабдяването, гарантирайки достъпни цени за гражданите с най-ниски доходи, както и към качество, поддръжка, обновяване и  разширяване на обществените мрежи;

5. установява, че когато се управляват по предприемачески модел, водоснабдяването, както и отводняването и събирането на дъждовни или отпадъчни води и другите колективни видове използване на вода, основани на фиксирани мрежи, представляват естествени монополи и олигополи, обхващащи района на управляваната мрежа, и поради това към тях не могат да се прилагат пазарните инструменти, нито инструментите за свободна конкуренция;

6.   подчертава, че целите за постигане на добро състояние на водните маси и за гарантиране на наличието на вода са междуотраслови и че в други политики на ЕС, често целите не се преследват по достатъчно последователен начин; подчертава, че доброто управление на водите трябва да бъде интегрирано във всички европейски политики, свързани със секторите, които използват вода, по-специално селското стопанство и енергетиката; подчертава, че общите политики, секторното общностно законодателство и финансираните инвестиции следва да бъдат предмет на специална оценка по отношение на възможните им въздействия върху водните ресурси и да бъдат коригирани съответно;

Интегрирано управление на водните ресурси

7.   подчертава, че политиката в областта на водите е междуотраслова и включва социалното, стопанското и екологичното измерение, и трябва да бъде акцент, който да се включи във всички секторни политики;

8.  подчертава връзката между производството на енергия, енергийната ефективност и сигурността на водоснабдяването; подчертава необходимостта от интегрирани подходи, особено по отношение на производството на водна електроенергия с насрещни язовири и обратно изпомпване, свързани със събирането на вода в резервоари за многократна употреба; обръща внимание на необходимостта да се избягва използването на вода, която се съхранява в почвата, или се използва чрез напояване за отглеждане на биогорива;

9.  подчертава, че икономически и екологично обоснованата политика относно канализацията и управлението на отпадъчните води следва да се справя със замърсяването при източника преди всички замърсители да преминат за скъпо струващо крайно пречистване особено по отношение на водата, преминаваща през замърсена почва; насърчава използването като нов ресурс на отпадъчни води и странични продукти от пречистването в края на веригата, като се прилагат строги изисквания за качество; отбелязва, че отпадъчните води могат да бъдат използвани като източник на енергия като се оползотворява топлинната енергия или енергията от органичните вещества, които те пренасят, и че е необходимо тази възможност да бъде използвана;

10. подчертава необходимостта от насърчаване на по-добра съгласуваност и по-успешно интегриране на целите, свързани с водата, и на програмата за ефективно използване на ресурсите, която съдържа ключови цели в областта на ефикасността на водните ресурси, в законодателството на равнище ЕС, на национално, регионално и местно равнище; призовава определянето на политиките, стратегиите и директивите да взема предвид в пълна степен подробна оценка на последиците им за водните ресурси, с цел да се оптимизират политиките в областта на водите, включвайки системно управлението на водите във всички области на намеса, така че да се подобри качеството на водните ресурси във всички европейски региони;

11.     отбелязва, че в новата финансова стратегия на ЕС относно средствата от Кохезионния фонд е необходимо да се обърне по-голямо внимание на инвестициите в хидравнични инфраструктури, включително резервоари за многократна употреба и разпределителни мрежи;

Обществена информираност

12.  призовава настоятелно Комисията, държавите членки и регионалните и местни органи да стимулират междусекторния диалог по въпроси, свързани с водата, в който участват различни икономически субекти, граждани и комисията по петиции, всеки път когато последната разглежда тревогите на европейските граждани по отношение на въпросите на водата, както и да засилят пълното и прозрачно участие на местните общности и действащи лица на всички равнища при разработването на политика за водата; подчертава значението на една ефективна многостепенна система за справяне с предизвикателствата в областта на водите, която отчита необходимостта от интегрирано управление на водата в рамките на естествените водосборни басейни и насърчава обмена на най-добри практики;

13. подчертава нуждата от ефективна политика на управление в областта на водата, която да е възможно най-близка до ресурсите; призовава настоятелно Комисията да вземе предвид областите с неблагоприятни природни условия като планини, острови и най-отдалечени региони;

14. призовава за засилване на обществената информираност и култура по въпросите, свързани с водата, за да се постигне по-добро разбиране от страна на потребителите, операторите в сферата на здравеопазването и лицата, отговорни за разработването на политиките и вземането на решения, на връзките между водата, екосистемите, канализацията, хигиената, здравето, безопасността на храните, продоволствената сигурност и предотвратяването на бедствия; подчертава първостепенната роля на регионалните и местните органи и на организациите на гражданското общество в кампаниите за повишаване на осведомеността и образователните дейности; настоява, че тези програми за информиране трябва да бъдат насочени към граждани от всички възрасти, така че това обществено и жизнено необходимо благо да може да се използва по-ефикасно и ефективно;

15.  подчертава, че водата и нейните екосистеми нямат административни граници и че следователно всички мерки за тяхното опазване и развиване трябва да се провеждат последователно и координирано, по възможност от компетентни органи с правомощия в рамките на целия речен басейн;

16.     подчертава отново, че Рамковата директива за водите предвижда координация между държавите членки за споделяне ползването на общите речни басейни, където използването на водите може да има трансгранични последици, и настоятелно призовава тези държави членки, които могат да бъдат засегнати от това, да се ангажират с редовна трансгранична комуникация и сътрудничество в подкрепа на прилагането на Рамковата директива за водите по отношение на замърсяването с приоритетни вещества, приоритетни опасни вещества и хранителни вещества;

 

17.     отбелязва, че качеството на водата за къпане оказва въздействие върху туризма; призовава за повсеместно въвеждане на системата „син флаг“ за всички зони за къпане в Европа, в т.ч. реките, езерата и водоемите;

 

18. подчертава, че понятието за устойчив туризъм включва опазването на водните ресурси; призовава за осигуряване на обучение за специалистите в областта на туризма във връзка с пестенето на вода и устойчивото използване на вода, по-специално по крайбрежните и термалните зони;

19. подчертава важността от въвеждането на ефективни и безопасни системи за охлаждане на водата в сградите и публичните пространства, за да се помогне за намаляването на потреблението на бутилирана вода;

20.  отбелязва, че от 1988 г. насам сред петициите във връзка с жалби по повод околната среда, адресирани до комисията по петиции, 601 от тези петиции (Испания 166, Обединено кралство 129, Германия 97, Италия 60, Франция 55, Гърция 34, Нидерландия 16, Португалия 16, Ирландия 12, Полша 4, Румъния 4, Финландия 3, България 2, Унгария 2 и Словения 1), понякога подписани съвместно от няколко лица (вж. Петиция 0784/2007, подписана от 2036 лица), се отнасят до качествени и количествени характеристики на водата в държавите членки; признава, че тези петиции са доказателство, че водата е изключително сериозен проблем за гражданите на Европейския съюз;

21.  отбелязва, че според проучване на Евробарометър от март 2012 г. 68 % от европейците считат, че има сериозни проблеми с количеството и качеството на водата, 80% смятат, че химическото замърсяване е заплаха за водната среда, 62 % са на мнение, че не са достатъчно добре информирани за проблемите, свързани с подземните води, езерата, реките и крайбрежните води в своите държави, според 67 % най-ефективният начин за справяне с проблемите в сферата на водата би бил повишаването на осведомеността относно тези проблеми, а 73 % мислят, че ЕС следва да предложи допълнителни мерки за справяне с проблемите в Европа в сферата на водата;

Сътрудничество с трети държави

22.  подчертава нуждата от количествен контрол на щетите върху водните ресурси на трети държави, причинени от консумацията в държавите – членки на ЕС и търговията със стоки, с цел намаляване на „водния отпечатък”;

23. призовава настоятелно за съблюдаване на Резолюция A/RES/64/292 на ООН, в частност по отношение предоставянето на финансови ресурси, институционално изграждане на капацитет и трансферна технологии чрез международна помощ и сътрудничество, по-специално с развиващите се страни, така че да се увеличат усилията за предоставяне на всеки безопасна, достъпна и евтина чиста питейна вода и канализация;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки. 

 

 Гласувай:
8
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: watchtowerman
Категория: Политика
Прочетен: 1686781
Постинги: 410
Коментари: 1588
Гласове: 10458
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Блогрол